top of page

Sanina Kürstein (red.)

Selvledelse og fællesskaber

- nye perspektiver på det moderne arbejdsliv

[Self Leadership and Communities

- New Perspectives on Modern Working Life]

Dansk Psykologisk Forlag

København 2010

Already before its publication, this book was made mandatory reading for coming courses in leadership at UCSYD (University College South Denmark).

Includes

HVILKEN ANDEN LEDER SELVET I ARBEJDE? [WHICH OTHER LEADS THE SELF AT WORK?]

For bogens indhold, navnene på forfatterne, samt forordet, se længere nede.

[For the complete table of contents and the names of the authors, as well as the foreword, see below.]

Spørg efter bogen på dit lokale bibliotek, boghandel, antikvariat eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag: www.dpf.dk.

[Ask your local library, book store, used book store or the Danish Psychologists' Publisher at www.dpf.dk.]

Indhold

[Table of Contents]

Magt - fra viden til væren

[Power - from knowledge to being]

Jesper Tynell

 

Forebyggelse af stress i det selvledede vidensarbejde

[Preventing Stress in self-lead work]

Christine Ipsen

Selvledelse som en indfoldet orden i den postmoderne organisation

[Self-leadership as an enfolded order in the postmodern organization]

Flemming Andersen

Hvilken Anden leder selvet i arbejde?

[Which Other Leads the Self at Work?]

Jean-Christian Delay

Fra soloansvar til samskabelse og en relationel etik

[From solo responsibility to creating together and a relational ethics]

Gitte Haslebo

 

En anerkendende udforskning af selvledelse

[A recognizing exploration of self-leadership]

Maja Loua Haslebo

Fri til at vælge friheden fra?

[Free to opt out of freedom?]

Thomas Ryan Jensen

 

Kroppen og selvledelse

[The body and self-leadership]

Sanina Kürstein

 

Selvledet organisationsmedlem

[The self-lead member of an organization]

Sanina Kürstein

FORORD

 

Arbejdslivet fylder meget i de fleste menneskers liv. Forestillinger, tanker og forståelser omkring arbejdslivet er derfor væsentlige for at kunne forstå sin egen situation og for at kunne bidrage til at udvikle det arbejdsliv, vi drømmer om. For mange mennesker indeholder arbejdslivet i disse år selvledelse.

Der findes mange forskellige definitioner på selvledelse. Wikipedia (brugerdrevet www-opslagsværk) har således ikke mindre end 10 forskellige definitioner på selvledelse. Jeg forventer, at vi i de næste år vil se yderligere 10 andre definitioner pa selvledelse. Det er tankevækkende, at flere af definitionerne på selvledelse fokuserer på medarbejderens vilje og evne, frem for på for eksempel organisering, ledelse, fællesskab, konteringssystemer, præstationsmål, arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling, samskabelse, relationer, rammer og branchemæssige vilkår.

Selvledelse og fællesskaber — nye perspektiver på det moderne arbejdsliv henvender sig til alle, der arbejder selvledet, til rådgivere og virksomheder, der fungerer med selvledelse og til ledere med selvledede medarbejdere. Antologien indeholder otte meget forskellige faglige vinkler på selvledelse og favner både positive og kritiske tilgange til selvledet arbejde. Det eneste samlende er faktisk deres interesse for selvledelse og forskelligheden i deres forståelse af selvledelse. I antologien vil du møde:

  • Jesper Tynell, journalist

  • Christine Ibsen, adjunkt, DTU Management

  • Hemming Andersen, erhvervspsykolog, Kald Erhvervspsykologi

  • Jean-Christian Delay, psykoanalytiker

  • Thomas Ryan Jensen, filosof, Ryan & Højlund

  • Gitte Haslebo, erhvervspsykolog, Haslebo & Partnere

  • Maja Loua Haslebo, erhvervspsykolog, Haslebo & Partnere

  • Sanina Kurstein, afspændingspdagog dap, Sensio.

     

Ud over at give læseren mulighed for selv at reflektere over selvledelse ud fra de mange forskellige tilgange indeholder denne antologi en vifte af nytænkende værktøjer til at forholde sig konstruktivt og fremadrettet i egen, medarbejderes og organisa-tioners tilrettelæggelse af selvledelse.

Som arbejdsmiljørådgiver har jeg gennem de sidste mange år været optaget af, hvordan man overhovedet kan forstå selvledelse og hvilke organisatoriske, fysiologiske eller psykologiske problematikker selvledelse rejser savel på forskellige organisations-niveauer som rent trivselsmæssigt for den enkelte medarbejder eller leder. Selvledelse og fællesskaber — nye perspektiver på det moderne arbejdsliv er opstáet ud fra denne interesse og med ønsket om at tilbyde en let læst overbliksbog med flere meget forskellige vinkler pa selvledet arbejde. Det har desuden været mit ønske at give læseren mulighed for selv at reflektere over egen selvledelse, egen ledelse af selvledede rnedarhejdere eller over egen organisation med tilhørende organisering af selvledelse.

Jeg ønsker, at selvledelse lykkes i endnu højere grad for alle ledere og medarbejdere, og at vi sammen kan skabe de gode diskussioner, rammer, fællesskaber, samtaler, ledelse, sparrings-, prioriterings- og navigeringsværktøjer, der bringer os nærmere vores drømme om det frigørende og udfordrende selvledede arbejde med plads til det gode liv ved siden af arbejdslivet. Det er mit háb, at Selvledelse og fællesskaber — nye perspektiver på det rnoderne arbejdsliv kan were et bidrag til dette.

Tusind tak til Mette Popp-Madsen og Dansk psykologisk Forlag for opbakning, guidning og tro på ideen. Tak til alle forfatternes positive deltagelse undervejs, og tak til Gitte og Maja for konstruktiv sparring og ideer i processen. Tak til Hasse, min mand, for visionær inspiration og tålmodighed undervejs.

Sanina Kürstein

Direktør, afspændingspædagog dap

Sigersted december 2009

bottom of page